bg en el ro ru de nl es it sr cs
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Summer Dreams Apartments

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(2-11.9 Jahre alt)
+ infants (0-1.9 Jahre alt):
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Summer Dreams Apartments - Zimmer und Unterbringung

Zimmer und Unterbringung in Summer Dreams Apartments - Sonnenstrand

Studio

maximale Kapazität 2 adults + 0 children oder 2 adults.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Balkon: ja; Minibar: nein; Telefon: nein; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: ja; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: ja; Electric kettle: ; Kühlschrank: ja; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: ja;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Studio
31 € - Standardpreis
buchen Sie

Appartement mit einem Schlafzimmer

Summer Dreams Apartments - One bedroom apartment Summer Dreams Apartments - One bedroom apartment
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

Âñåêè àïàðòàìåíò ðàçïîëàãà ñ êëèìàòèê, èçãëåä êúì êîìïëåêñà, áàñåéí, 21-èí÷îâ òåëåâèçîð, ïðåäâèäåíè ñ íàä 35 êàíàëà è ñòåðåî. Òóê ùå íàìåðèòå ïúëíåí è äîáðå çàðåäåí ìèíè-áàð, ñåéôîâå çà öåííîñòè íà ðåöåïöèÿòà, ôàêñ óñëóãè, LAN èíòåðíåò, äâå ïàðêîìåñòà, àñàíñüîðè.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Balkon: ja; Minibar: nein; Telefon: nein; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: ja; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: ja; Electric kettle: ; Kühlschrank: ja; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: ja;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Appartement mit einem Schlafzimmer
38 € - Standardpreis
buchen Sie

Appartement mit 2 Schlafzimmern

Summer Dreams Apartments - Two bedroom apartment Summer Dreams Apartments - Two bedroom apartment
maximale Kapazität 4 adults + 2 children oder 6 adults.

Âñåêè àïàðòàìåíò ðàçïîëàãà ñ êëèìàòèê, èçãëåä êúì êîìïëåêñà, áàñåéí, 21-èí÷îâ òåëåâèçîð, ïðåäâèäåíè ñ íàä 35 êàíàëà è ñòåðåî. Òóê ùå íàìåðèòå ïúëíåí è äîáðå çàðåäåí ìèíè-áàð, ñåéôîâå çà öåííîñòè íà ðåöåïöèÿòà, ôàêñ óñëóãè, LAN èíòåðíåò, äâå ïàðêîìåñòà, àñàíñüîðè.

Zimmeranlagen:

Size: ; Number of bedrooms: 1; Separate living room: ; Seating area: ; Dining area: ; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 0; Klimaanlage: ja; Balkon: ja; Minibar: nein; Telefon: nein; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ; Cable channels: ; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Dusche; Haartrockner: ja; Badmantel: nein; Küche: ja; Mikrowellengerät: nein; Kaffeemaschine: nein; Backofen: ja; Electric kettle: ; Kühlschrank: ja; Washing Machine: ; Geschirr und Bestecke: ja;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Appartement mit 2 Schlafzimmern
49 € - Standardpreis
buchen Sie